Klauzula RODO

Ochrona danych osobowych
„Tesko Steel Logistic” sp. z o.o. z siedzibą
w Rybniku

 

Informujemy, iż:

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: „Tesko Steel Lgistic” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 44-203, ul Brzezińska 8a.

2. Dane kontaktowe administratora:

a. e-mail: [email protected] ,

b. adres korespondencyjny (z dopiskiem na kopercie RODO): ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

a. Zawarcia i wykonania umów.

b. Wypełnienia obowiązków prawnych:

 • przechowywania danych na poczet przyszłych postepowań odpowiednich uprawnionych do tego organów prawnych,
 • składania i rozpatrywania reklamacji,
 • rozliczenia nałożonych podatków.

c. Realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora:

 • udokumentowanie przeprowadzenia transakcji,
 • weryfikacja standingu finansowego kontrahenta, w tym szczególnie jego wiarygodności płatniczej,
 • ustalenie, potwierdzenie i realizacja windykacji,
 • tworzenie na potrzeby własne odpowiednich zestawień analityczno – statystycznych na bazie posiadanych danych.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. [RODO] (Dz.U. UE L 2016. 119. 1) – niezbędność dla należytego wykonania umowy.
 

Dane jakie są przetwarzane to:

 • imiona,
 • nazwiska,
 • dane służbowe,
 • dane kontaktowe,
 • dane adresowe,
 • numery rachunków bankowych,
 • dane rejestrowe i ewidencyjne np. REGON, PESEL, nr dowodu osobistego,
 • w przypadku ubezpieczenia transakcji należy dodatkowo podać niezbędne dokumenty finansowe uzależnione od rodzaju prowadzonej dokumentacji księgowej,
 • numer rejestracyjny samochodu i/lub naczepy, numer dowodu osobistego lub paszportu kierowcy, numer prawa jazdy kierowcy.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywana do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia umowy lub wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Przetwarzaniu podlegają dane osobowe podane przez Państwa lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z innych ogólnie dostępnych źródeł i są one nam niezbędne do:

a. Zawarcia i wykonania umów dostawy/przewozu zleconych ładunków.

b. Zawarcia i wykonania umów na świadczenia usług transportowych na bazie własnego taboru i/lub z wykorzystaniem transportu innych firm spedycyjnych współpracujących z „Tesko Steel Logistic” sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

c. Przygotowania oferty handlowej.

d. Przeprowadzenia rekrutacji pracowników.

e. Prowadzenia bieżącej działalności przedsiębiorstwa.


7. Odbiorcami posiadanych przez nas danych osobowych oprócz administratora „Tesko Steel Logistic” Sp. z o.o., mogą być:

a. podmioty przetwarzające dane w imieniu „Tesko Steel Logistic” Sp. z o.o. :

 • podmioty pośredniczące w zawieranych przez „Tesko Steel Logistic” Sp. z o.o. transakcjach;
 • podwykonawcy;
 • podmioty świadczące:
  • usługi: doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne;
  • pomoc: prawną, podatkową, rachunkową;
  • agencje badawcze realizujące zlecenia „Tesko Steel Logistic” Sp. z o.o.

b. inni administratorzy danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest niezbędny do realizacji odpowiedniego procesu w „Tesko Steel logistic” Sp. z o.o., m.in.:

 • dodatkowe strony transakcji jeżeli wystąpiła taka konieczność;
 • ubezpieczyciele;
 • spedytorzy;
 • firmy transportowe;
 • firmy logistyczne,
 • banki;
 • agencje celne;
 • organy i urzędy państwowe lub samorządowe;
 • sądy;
 • komornicy;
 • biura informacji gospodarczej;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 • podmiotom powiązane z „Tesko Steel Logistic” Sp. z o.o.