Všeobecné obchodní podmínky

ze dne 23.02.2021

 

§ 1 Obecná ustanovení

Kupující kupuje zboží za ceny a za podmínek uvedených v nabídce společnosti Tesko Steel Sp. z o.o. a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách Tesko Steel Sp. z o.o. V případě rozporu mezi nabídkou společnosti Tesko Steel Sp. z o.o. a Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Tesko Steel Sp. z o.o. rozhodující význam má nabídka společnosti Tesko Steel Sp. z o.o. Nabídka společnosti Tesko Steel Sp. z o.o. platí po dobu 3 dnů ode dne podání nebo do vyčerpání zásob. Nabídka není rezervací materiálu.

 

§ 2 Ceny

1. Ceny uvedené v nabídce jsou čisté ceny. K ceně musí být připočtena DPH a další veřejné a právní závazky v souladu s platnými předpisy.

 

Platba

1. Pokud se strany nedohodly jinak, je kupující povinen uhradit své závazky na bankovní účet a v souladu se všemi ostatními podmínkami uvedenými na faktuře.

2. Podmínkou pro prodloužení platební lhůty je získání odpovídající částky pojištění ve společnosti zajišťující pohledávky společnosti Tesko Steel Sp. z o. o. nebo podání jiných cenných papírů určených a přijatých společností Tesko Steel Sp. z o. o.

3. Platební lhůta se počítá ode dne prodeje hotových výrobků.

4. Dnem platby je den připsání peněžní částky na bankovní účet společnosti Tesko Steel Sp. z o. o. V případě prodlení s platbou má prodávající právo účtovat kupujícímu zákonný nebo smluvní úrok. V případě oprávněných důvodů pro konstatování, že kupující nemůže platbu provést, je prodávající oprávněn požadovat celou platbu v hotovosti nebo bankovním převodem před zpracováním objednávky. Prodávající může rovněž požádat o dodatečné zajištění plateb.

5. V případě pozdních plateb bez ohledu na práva společnosti Tesko Steel Sp. z o.o. na úroky, prodávající má právo pozastavit a / nebo zrušit zbývající dodávky a také účtovat kupujícímu dodatečné náklady na dodání a / nebo výrobu zboží.

6. V případě, že kupující neuhradí platbu v uvedené na faktuře lhůtě a po uplynutí dodatečné lhůty pro zaplacení, má prodávající právo na převod úvěru vůči kupujícímu. Prodávající je dále povinen hlásit pohledávky po splatnosti pojišťovně v souladu s vlastní smlouvou s pojistitelem ke stanovenému dni splatnosti.

7. Nesmí se vyřizovat úhrady prodávajícího na základě objednávky započtením pohledávek kupujícího vůči prodávajícímu bez jeho předchozího písemného souhlasu.

8. Tesko Steel Sp. z o. o. si vyhrazuje vlastnické právo prodaných výrobků až do úplného uhrazení závazků kupujícího. V případě absence platby na bankovním účtu v platební lhůtě uvedené na faktuře může prodávající v opačném režimu požadovat od kupujícího okamžité dodání veškerého zboží nebo jeho části, za které nebyla provedena platba. Místo dodání zboží určuje prodávající. Náklady na dodání zboží nese kupující. Pokud se zjistí, že vrácení zboží ve formě dodávky není možné, má prodávající právo na základě vlastního uvážení uvést jiné zboží nebo předměty, jejichž hodnota není nižší než hodnota nezaplacených závazků kupujícího.

9. Podání případných stížností neopravňuje kupujícího k pozastavení plateb prodávajícímu.

10. Další podmínky pro stanovení cen a plateb, jiné než jsou uvedeny v tomto odstavci, vyžadují výslovný souhlas Tesko Steel sp. z o.o.

11. Jiné platební podmínky než podmínky stanovené v odstavci 2 výše vyžadují zřízení zajištění určených společností Tesko Steel sp. z o.o. a jeho výslovný souhlas, nebo provedení platby předem ve výši 100% ceny objednávky.
 

§ 3 Dodávky

1. Základní formou prodeje je předání zboží v sídle společnosti Tesko Steel Sp. z o.o., pokud se strany nerozhodnou jinak v souladu s ustanoveními § 1 a § 5 odst. 1. V tomto případě se použijí další odstavce tohoto §.

2. Zboží je dodáváno v termínech a na adresu uvedenou v nabídce Tesko Steel Sp. z o.o. za podmínek INCOTERMS 2010.

3. Tesko Steel Sp. z o.o. neodpovídá za zpoždění při dodání zboží, pokud je to způsobeno okolnostmi nezávislými na Tesko Steel Sp. z o.o. Tyto okolnosti jsou chápány zejména jako vyšší moc, jako jsou zemětřesení, přírodní nebo průmyslové katastrofy, stávky, zpoždění u dodavatele. 4. Tesko Steel Sp. z o.o. může dodat zboží vlastním dopravním prostředkem nebo dopravcem nebo převodním zprostředkovatelem.

5. Prodlení Tesko Steel Sp. z o.o. při dodání zboží opravňuje kupujícího odstoupit od plnění objednávky v části zboží v prodlení, avšak před uplatněním tohoto práva je kupující povinen písemně požádat Tesko Steel Sp. z. o.o. o dodání zboží a stanovení dodatečného termínu pro tento účel, s výhradou, že v případě překročení dodatečné lhůty je kupující oprávněn uplatnit právo odstoupit od smlouvy v části, na kterou se prodlení vztahuje.

 

§ 4 Převzetí zboží a reklamace

1. Kupující je povinen ihned po obdržení zboží zkontrolovat z hlediska množství a kvality zboží a neprodleně informovat prodávajícího o zjištěných nesrovnalostech při prohlídce.

2. Reklamace kvality zboží musí být neprodleně nahlášena, nejpozději však do sedmi dnů ode dne převzetí zboží.

3. Reklamace kvantity zboží musí být neprodleně nahlášena, nejpozději však do jednoho dne ode dne převzetí zboží.

4. Reklamace budou posuzovány pouze u zboží ve stavu, v jakém bylo dodáno, dodatečně nepoškozeného.

5. Podmínkou pro zahájení reklamačního řízení je doručení kupujícím písemně nebo e-mailem nebo faxem: a. stručného popisu důvodu reklamace – materiální vady, nedostatek množství nebo kvality b. fotodokumentace.

6. V případě, že se reklamace ukáže jako neopodstatněná, jsou náklady na reklamační řízení plně účtovány kupujícímu.

7. V případě oprávněné reklamace může prodávající dle vlastního uvážení a volby opravit nebo odstranit zjištěné vady nebo vyměnit vadné zboží za nové nebo snížit cenu zboží nebo odstoupit od realizace objednávky, pokud zboží ještě nebylo kupujícím zaplaceno.

Odpovědnost prodávajícího za uznanou reklamaci je v každém případě omezena na 100 % hodnoty vadného zboží, jehož vada vznikla výhradně v důsledku hrubé a úmyslné nedbalosti prodávajícího při realizaci objednávky. To znamená, že prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoliv přímé a/nebo nepřímé náklady vzniklé na straně kupujícího a/nebo společnosti, která s ním spolupracuje, a to zejména za:

  • zastavení výroby,
  • náklady spojené se zpracováním zboží,
  • ztrátu příjmů a zisku,
  • dodatečné zkoušky provedené na materiálu.

8. Podání stížnosti nezbavuje kupujícího povinnosti včasné úhrady za poskytnuté materiály.

9. Tesko Steel Sp. z o.o. si vyhrazuje kvantitativní toleranci v souladu s kvantitativní tolerancí potvrzenou ocelárnou při realizaci zakázky v rozsahu +/- 10%.

10. Požadavky týkající se technických parametrů, kvality, atestací a certifikátů by měl kupující jasně a jednoznačně specifikovat v žádosti o nabídku, na níž odpoví společnost Tesko Steel.

11. Na požádání jsou s dodáním zboží nebo ihned po dodání dodány certifikáty a další doklady potvrzující kvalitu zboží.

12. Nesplnění podmínek uvedených v odstavcích 1 až 5 může mít za následek odmítnutí vyhovět reklamaci v závislosti na rozhodnutí Tesko Steel sp. z o.o.

13. Vylučuje se odpovědnost Tesko Steel sp. z o.o. v rámci záruky.

 

§ 5 Závěrečná ustanovení

1. V případě neplatnosti jakéhokoliv ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek Tesko Steel Sp. z o. o. ostatní ustanovení zůstávají v platnosti a neplatné ustanovení bude nahrazeno ustanovením s obsahem, který je mu nejblíže.

2. Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Tesko Steel sp. z o.o. www.teskosteel.com.pl na kartě Všeobecné obchodní podmínky a jsou k dispozici tak, aby je zákazník mohl skladovat a reprodukovat v běžném obchodním styku.

3. Změna ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek společnosti Tesko Steel Sp. z o. o. je možná z důležitých důvodů dle uvážení Tesko Steel sp. z. o. o. a následuje vydání jednotného textu [včetně změn] na internetových stránkách www.teskosteel.com.pl na kartě Všeobecné obchodní podmínky a platí pro smlouvy uzavřené po vstupu v platnost změny.