Ogólne warunki sprzedaży wyrobów hutniczych

z dnia 19.02.2021

§ 1 Postanowienia ogólne

Kupujący kupuje towar po cenach i na warunkach wskazanych w ofercie złożonej przez Tesko Steel Sp. z o.o. oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Tesko Steel Sp. z o.o.. W razie rozbieżności pomiędzy ofertą Tesko Steel Sp. z o.o. a Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Tesko Steel Sp. z o.o. rozstrzygające znaczenie ma oferta Tesko Steel Sp. z o.o. Oferta złożona przez Tesko Steel Sp. z o.o. jest ważna przez okres 3 dni od dnia jej złożenia lub do wyczerpania zapasów. Oferta nie stanowi rezerwacji materiału.


§ 2 Ceny i płatności

CENA

Ceny wskazane w ofercie są cenami netto. Do ceny należy doliczyć podatek VAT oraz inne należności publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

PŁATNOŚĆ

 • O ile strony nie ustaliły inaczej Kupujący reguluje swoje zobowiązania na rachunek bankowy  oraz zgodnie ze wszystkimi pozostałymi warunkami wskazanymi na  fakturze.
 • Warunkiem uzyskania wydłużonego terminu płatności jest otrzymanie w odpowiedniej wysokości ubezpieczenia w firmie zabezpieczającej należności Tesko Steel Sp. z o.o. lub przedłożenia innych zabezpieczeń wskazanych i zaakceptowanych przez Tesko Steel Sp. z o.o.
 • Termin płatności liczy się od dnia sprzedaży wyrobów gotowych.
 • Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Tesko Steel Sp. z o.o., W przypadku wystąpienie opóźnienia w zapłacie, Sprzedający ma prawo naliczenia Kupującemu odsetek ustawowych lub umownych. W  razie wystąpienia uzasadnionych podstaw do stwierdzenia, że Kupujący może nie dokonać płatności, Sprzedającemu przysługuje prawo zażądać dokonania całej należności gotówką lub przelewem przed realizacją zamówienia. Sprzedający może również zażądać dodatkowych zabezpieczeń płatności.  
 • W przypadku nieterminowych płatności, niezależnie od przysługujących Tesko Steel Sp. z o.o. odsetek, Sprzedający ma prawo wstrzymać i/lub anulować pozostałe do realizacji dostawy a także  obciążyć Kupującego dodatkowymi kosztami z tytułu realizacji dostawy.
 • W przypadku, gdy Kupujący nie zrealizuje płatności w wyznaczonym na fakturze terminie i po  bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do zapłaty Sprzedającego  ma prawo do dokonani zbycia wierzytelności wobec Kupującego. Ponadto Sprzedający ma obowiązek zgłoszenie należności przeterminowanych do firmy ubezpieczeniowej, zgodnie z własną umowa z ubezpieczycielem w określonym terminie zapadalności.
 • Nie dopuszcza się regulowania należności Sprzedającego wynikających z zamówienia poprzez potrącenie  wierzytelności Kupującego wobec Sprzedającego bez jego pisemnej, uprzedniej zgody.
 • Tesko Steel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności sprzedanych produktów do momentu uregulowania zobowiązań Kupującego w pełnej wysokości.
 • W przypadku braku należności na koncie bankowym w wyznaczonym na fakturze  terminie płatności Sprzedający może w trybie odwrotnym zażądać od Kupującego natychmiastowego wydania mu całości bądź części towarów, za które nie została dokonana płatność. Miejsce wydania towarów wskazuje Sprzedający. Koszty wydania towarów ponosi w całości Kupujący. W sytuacji stwierdzenia, że zwrot towarów w formie dostawy jest niemożliwy, Sprzedający ma prawo wskazać do wydania, według własnego uznania, inne towary lub przedmioty, których wartość jest nie mniejsza niż wartość niezapłaconych przez Kupującego zobowiązań.
 • Zgłoszenie ewentualnych reklamacji nie upoważnia Kupującego do wstrzymania jakichkolwiek płatności wobec Sprzedającego.
 • Inne warunki ustalania cen oraz płatności niż określone w niniejszym paragrafie wymagają wyraźnej zgody, Tesko Steel sp. z o.o.

 

§ 3 Dostawy

 • Warunkiem terminowej realizacji dostawy przez „Tesko Steel” Sp. z o.o. jest posiadanie na magazynie towarów zamówionych przez Kupującego. Jeżeli z powodu nieposiadania przez „Tesko Steel” Sp. z o.o. towarów zamówionych przez Kupującego zrealizowanie dostawy nie będzie możliwe w uzgodnionym przez Strony terminie, „Tesko Steel” Sp. z o.o. dostarczy zamówiony towar niezwłocznie  po zaopatrzeniu się w towar lub w uzgodnionym przez Strony terminie.
 • Podstawową formą sprzedaży jest dostawa towaru realizowana za pośrednictwem zaangażowanego przez Tesko Steel Sp. z o.o. przewoźnika lub spedytora na adres wskazany w zamówieniu, chyba, że strony postanowią inaczej z zachowaniem postanowień § 1oraz § 5.  W takim przypadku zastosowanie znajdują dalsze ustępy niniejszego §.
 • Towar jest dostarczany w terminach i na adres wskazany w ofercie Tesko Steel Sp. z o.o. na warunkach INCOTERMS 2010.
 • Tesko Steel Sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu towaru, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Tesko Steel Sp. z o.o. W szczególności przez takie okoliczności rozumie się siłę wyższą jak trzęsienie ziemi, katastrofy naturalne lub przemysłowe, strajk, opóźnienia u dostawcy.
 • Opóźnienia za dostawy do 14 dni nie są traktowane jako naruszenie terminu dostawy.
 • Zwłoka Tesko Steel Sp. z o.o. w dostarczeniu towaru uprawnia Kupującego do odstąpienia od realizacji zamówienia w części towaru w zwłoce, dopiero po przesłaniu przez „Tesko Steel” Sp. z o.o. pisemnego, dodatkowego terminu dostawy (pod warunkiem że towar nie był zamawiany bezpośrednio pod Klienta), przy czym przed skorzystaniem z tego prawa Kupujący jest zobowiązany pisemnie wezwać Tesko Steel Sp. z o.o. do dostarczenia towaru i wyznaczyć w tym celu dodatkowy odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż w razie uchybienia dodatkowemu terminowi Kupujący będzie uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, w części towaru którego zwłoka dotyczy.
 • „Tesko Steel” Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje Kupującego o przewidywanym okresie zwłoki w dostawie.

 

§ 4 Ilość

 • „Tesko Steel” Sp. z o.o. zastrzega sobie w realizacji zamówienia tolerancję ilościową w zakresie +/- 10 %, zgodnie z tolerancją ilościową potwierdzaną przez Hutę.
 • Kupujący winien sprawdzić dostarczoną ilość towaru przy odbiorze i potwierdzić dostawę na dokumentach wystawionych przez magazyn „Tesko Steel” Sp. z o.o.
 • Wszelkie reklamacje ilościowe winny być zgłaszane bezpośrednio przy odbiorze towaru pod rygorem odrzucenia reklamacji.

 

§ 5 Przyjęcie towaru i reklamacje

 • Kupujący winien zbadać przyjęty towar w terminie 14 dni od daty otrzymania dostawy pod kątem wad oraz zgodności z zamówieniem, a w przypadku wad ukrytych w terminie 14 dni od ich wykrycia. Wady jawne Kupujący powinien zgłaszać bezpośrednio przy odbiorze towaru.
 • Reklamacje dotyczące ilości towaru muszą być zgłoszone niezwłocznie, lecz nie później niż jeden dzień roboczy od daty odbioru towaru.
 • O wadach określonych w punkcie 1.Kupujący winien powiadomić „Tesko Steel” Sp. z o.o. pisemnie nie później niż w terminie 7 dni od ich wykrycia,, jednak nie później niż 30 dni od otrzymania towaru.
 • Reklamacje będą rozpatrywane tylko co do towarów w stanie takim jak zostały dostarczone, dodatkowo nieuszkodzonych.
 • Warunkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest dostarczenie przez Kupującego pisemnie lub mailem lub faxem:
  • krótkiego opisu przyczyny reklamacji – wady materiału, braku ilościowego lub jakościowego
  • dokumentacji zdjęciowej.
 • Jeżeli reklamacja okaże się bezzasadna koszty postępowania reklamacyjnego obciążają w całości Kupującego.
 • W przypadku zasadności reklamacji, Sprzedający może, według własnego uznania i wyboru, naprawić lub usunąć powstałe wady, lub wymienić wadliwy towar na nowy, lub obniżyć cenę lub odstąpić od zamówienia, jeśli cena nie została jeszcze zapłacona.
 • Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu uznanej reklamacji jest w każdym przypadku ograniczona do 100% wartości wadliwego towaru, którego to wada powstała wyłącznie w skutek rażących i celowych zaniedbań Sprzedającego podczas realizacji zamówienia. Oznacza to, że Sprzedawca w żadnym wypadku nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek ewentualne koszty bezpośrednie i/lub pośrednie powstałe u Kupującego i/lub firmy z nim współpracujące, w tym szczególnie z tytułu:
  • zatrzymania produkcji,
  • przetwarzania towaru,
  • utraty przychodów i zysków,
  • dodatkowych badań.
 • Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowego uregulowania zapłaty za dostarczony materiał.
 • Wymagania dotyczące parametrów technicznych, jakościowych, atestów i certyfikatów winny być określone przez Kupującego w zamówieniu, omówione na poziomie składania oferty oraz potwierdzone przy złożeniu potwierdzenia zamówienia przez „Tesko Steel” Sp. z o.o.
 • Atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające jakość towaru dostarczane są wraz z dostawą towaru lub niezwłocznie po realizacji dostawy.
 • Niespełnienie warunków o których mowa w ust. 1-5 może skutkować odmową uznania reklamacji w zależności od decyzji Tesko Steel sp. z o.o.
 • Wyłącza się odpowiedzialność Tesko Steel sp. z o.o. z tytułu rękojmi.
   

§ 6 Postanowienia końcowe

 •  W razie nieważności któregokolwiek postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Tesko Steel Sp. z o.o. pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a postanowienie nieważne zostanie zastąpione postanowieniem o treści najbardziej do niego zbliżonej.
 •  Ogólne Warunki Sprzedaży są dostępne na stronie internetowej Tesko Steel sp. z o.o. www.teskosteel.com.pl w zakładce Ogólne Warunki Sprzedaży i są udostępniane w taki sposób, aby Klient mógł je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 • Zmiana postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Tesko Steel Sp. z o.o. jest możliwa z ważnych powodów według uznania Tesko Steel sp. z o.o. i następuje poprzez publikację tekstu jednolitego (uwzględniającego zmiany), na stronie www.teskosteel.com.pl w zakładce Ogólne Warunki Sprzedaży i jest skuteczna z dniem ogłoszenia.